Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA „Syrenka CX”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Syrenka CX" - zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej lub odpłatnej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. Wynagrodzenie za odpłatną pracę członków Stowarzyszenia jest pokrywane z majątku Stowarzyszenia.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. Prawo do używania nazwy Stowarzyszenia i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Celami Stowarzyszenia są:

 1. rozwój i popularyzacja kultury fizycznej i sportu, w szczególności kolarstwa przełajowego;
 2. działanie na rzecz stwarzania warunków do uprawiania kolarstwa przełajowego w Polsce;
 3. skupianie w swoich szeregach osób uprawiających różnego rodzaju aktywności w tym kolarstwo i turystykę rowerową;
 4. pobudzanie świadomości o prawach i obowiązkach osób korzystających z rowerów;
 5. propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży;
 6. integracja i aktywizacja środowisk zainteresowanych realizacją celów stowarzyszenia;

§6

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. wspieranie i organizowanie własnych zawodów kolarskich, oraz docelowo organizacja zawodów przełajowych wpisanych do kalendarza UCI (Międzynarodowa Unia Kolarska) kategorią C2 lub wyższą.     
 2. organizowanie wspólnych treningów i spotkań rekreacyjnych. 
 3. promowanie i pomoc w tworzeniu nowych tras (rund) dostosowanych do uprawiania kolarstwa przełajowego na terenie Warszawy i okolic;
 4. prowadzenie działalności marketingowej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i kolarstwa przełajowego;
 5. współpracę z innymi stowarzyszeniami, klubami i instytucjami o podobnych celach działania;

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
  prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia
  zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§9

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
  1. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
  2. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z
   właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

 

§10

 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
  1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
  2. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
  4. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  1. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  3. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
  4. regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§11

 

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  3. likwidacji członka będącego osobą prawną,
  4. wykluczenia.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§12

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, nie niższej niż określona przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia minimalna składka członkowska.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

 

§13

 

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w §11 ust. 2 lit. b-d.

 

§14

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§15

 

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.

 

§16

 

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. pisemnej rezygnacji,
  3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

 

§17

 

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminiu.

§18

 

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

 

§19

 

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
  1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
  2. uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
  5. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu
   Zarządowi,
  6. wybór Prezesa i Członków Zarządu,
  7. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  8. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
  9. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
  13. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
  14. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych
   sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

 

§20

 

 1. Zarząd składa się z 4 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów i Skarbnika.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
 4. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne współdziałanie Prezesa i jednego członka Zarządu, lub dwóch członków Zarządu.

§21

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
  3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
  4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 24 ust. 6,
  7. uchwalanie regulaminu Biura.
 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§22

 1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie
   absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
  5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku
   pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§23

 

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

 

§24

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. środków otrzymanych od sponsorów,
  4. darowizn,
  5. zapisów i spadków,
  6. dochodów z majątku.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
  5. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
  6. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§25

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
  1. członków Stowarzyszenia i jego organów,
  2. pracowników Stowarzyszenia,
  3. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
  4. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§26

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§27

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§28

 1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§29

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; §18 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na cele społeczne wybrane przez likwidatorów.

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Syrenka CX w dniu 31.08.2021 r. w Warszawie, z późniejszymi  zmianami na Zebraniu Członków Stowarzyszenia Syrenka CX z dnia 9.10.2021 r. w Warszawie dokonanymi uchwałą nr 6/2021.